Update Golfbranche & Coronavirus 19 maart (update NGF, NVG)


NVB bericht dat banken MKB-bedrijven lucht geven

Zie deze link voor dit bericht: https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/

NOW vervangt WTV: informatie voor werkgevers
De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (WTV) per onmiddellijk. Informatie voor werkgevers over de NOW (voor zover bekend).
Het kabinet heeft op 17 maart 2020, het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Onderdeel van het pakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen, bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar.

Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud moet nog verder worden uitgewerkt en het is nu nog niet mogelijk om daar een beroep op te doen. Bedoeling is om de NOW zo snel mogelijk open te stellen, waarbij aanvragers een voorschot van de tegemoetkoming ontvangen, met een correctie achteraf op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Voor meer informatie: https://www.awvn.nl/nieuws/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud-informatie-voor-werkgevers/

Noodfonds sport
Zoals gisteren aangegeven heeft de gezamenlijke sport in Nederland een oproep gedaan een noodfonds op te zetten. Golf is hierin vertegenwoordigd via NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders. Zie hier voor de brieven die zijn gezonden aan het kabinet.

Wet van Dam en Golfbanen (https://www.ngf.nl/caddie/financieel/wet-van-dam)
Met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen / abonnementen het volgende: het komt erop neer dat er voor verenigingen andere regels gelden dan voor BV’s en stichtingen ten aanzien van lidmaatschappen / abonnementen. Indien een BV voor een jaar een abonnement heeft gesloten met een consument, kan deze consument het abonnement pas tegen het einde hiervan beëindigen. De BV mag het abonnement niet stilzwijgend verlengen, hiertoe dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verkregen. Betaling van een factuur waarop duidelijk valt te lezen dat het om verlenging van het abonnement met een jaar is, valt daar ook onder. Indien het abonnement voor onbepaalde tijd is aangegaan is deze wel per maand opzegbaar. Zoals gezegd. Voor verenigingen gelden andere regels, daar kan wel stilzwijgend worden verlengd. Als laatste, als u niets in uw algemene voorwaarden hierover heeft vermeld is een hele expliciete duiding op de factuur bepalend of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is.

Platform starttijden
1 april live gaan met het platform is niet raadzaam in deze tijd. Onze prioriteit gaat nu vooral uit naar het helpen en informeren van onze leden en ontwikkelingen bijhouden. We gaan wel door met de bouw van het platform en plannen nu vooralsnog om per 1 mei live te gaan.

Verordeningen Veiligheidsregio’s
Via veiligheidsregio’s worden de besluiten van de overheid ingevoerd. Zo ook in dit geval. Deze verordeningen komen langzamerhand binnen. Zie hieronder een quote uit een verordening van de regio Utrecht. Geeft weer duidelijk aan dat golfbanen moeten sluiten. Wij hebben ook begrepen dat hier handhaving op zal volgen.

“Artikel 2. Verboden

  1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.
  2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
    1. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toe- gankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
    2. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;”