Update Golfbranche & Coronavirus 30 maart (update NGF, NVG)

De derde week van de Corono-crisis is begonnen. Morgen een persconferentie van het kabinet die ook voor de golfbranche zeer belangrijk is.

SBI lijst ook voor golf ivm TOGS
In de media dit weekend: veel ondernemers kunnen zich niet aanmelden voor de regeling TOGS waarmee ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd.

Wij zijn bezig met de uitbreiding van de SBI lijst voor golfclubs, -banen en eventueel golfprofessionals die gebruik kunnen maken van deze regeling.

Een andere regeling is de Tijdelijk Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Zie hier of deze regeling van toepassing is: https://krijgiktozo.nl/. Zo zouden de meeste golfprofessionals hieronder kunnen vallen.

TOGS en verenigingen, stichtingen
Het uitvoeringsorgaan voor deze regeling is de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl). Op dit moment (en ook ten tijde van het samenstellen van het verstuurde document met maatregelen) is er onvoldoende bekend over deze regeling en onder welke voorwaarden een mogelijke uitkering verstrekt gaat worden. De regeling wordt momenteel met spoed aan de Europese Commissie voorgelegd (in verband met ongeoorloofde staatssteun). De RVO verwacht zeer spoedig de voorwaarden bekend te maken als deze regeling daadwerkelijk doorgaat (wat overigens wel te verwachten is). Of (sport)verenigingen dan wel stichtingen in aanmerking komen, zal ook dan bekend worden.

Persconferentie dinsdag
Tijdens de volgende persconferentie van het kabinet van morgen wordt aangekondigd welke maateregelen van kracht zullen zijn na 6 april. Voor scholen, horeca en ook sport een belangrijk moment. Afgaande op de geluiden die wij horen via de diverse gremia waar de golfbranche actief is om uw belangen te behartigen, zoals NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders en onze contact bij VWS verwachten wij in deze situatie een  verlenging. Woensdag zullen we met een update komen en niet direct dinsdagavond, gezien de ervaring die we nu hebben dat een persconferentie ook onduidelijkheden met zich mee brengt. Op deze manier kunnen wij de juiste informatie verzamelen en aan u doorgeven.

Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus
Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen echter voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. Zie https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-algemene-leden-vergaderingen-verenigingen voor (on)mogelijkheden.

Uitstel rentebetalingen en aflossingen
Wij hebben een aantal reacties hierop gekregen, niet elke bank wil hierin op dit moment mee werken. Wij werken hieraan. We proberen u zo spoedig mogelijk te informeren. Als uw bank u medewerking heeft toegezegd of ontzegd, dan horen wij dit graag van u.

Initiatieven van clubs en banen
De inzendingen van initiatieven worden op deze pagina gebundeld:
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/2503-acties-banen-en-clubs

We updaten deze pagina continue. Hartelijk dank voor het doorsturen / delen.

Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
https://www.ngf.nl/coronafaq

Bij vragen: wij zijn bereikbaar!