Praktijkcentrum Sport & Golf

Praktijkcentrum Sport & Golf verzorgt praktijkgerichte cursussen voor onderhoud en beheer van golfterreinen en sportvelden met oog voor duurzaamheid en structurele speelkwaliteit. Onafhankelijk van commerciële partijen combineren we specialistische kennis van grasvegetaties, bodem, waterhuishouding en bemesting met moderne onderhoudsinzichten. Hiermee laat u greens, tees, fairways en ander sportgras optimaal presteren zonder inzet van pesticiden, tegen reële kosten. Met cursussen grasveldkunde, kwaliteitsbeoordeling of planmatig beheer kunt u uw kennis verdiepen en verbreden.
Bij Praktijkcentrum Sport & Golf kiest voor het aanbieden van losse thematische dagcursussen of meerdaagse cursussen, waarin alle aspecten in samenhang aan bod komen. U bepaalt zelf welke elementen nodig zijn om uw carrière verder te helpen en of u hiervoor een certificaat wilt behalen.
De meeste cursussen worden in company verzorgd voor medewerkers van golfbanen, bedrijven, gemeenten en adviesbureaus in Nederland en Vlaanderen. Kleine groepen tot ca.12 personen en locaties met de praktijk onder handbereik vinden we belangrijk. Wij hechten aan interactie, aan zien, voelen, ruiken en doen! Want vakmanschap komt niet alleen uit een boekje.
 
Onderhoud Golfbaan
Het onderhoud van de spelonderdelen op golfbanen is tot op zekere hoogte maatwerk. Met name het onderhoud van de greens vraagt kennis van zaken, zorg en aandacht. In deze cursus ligt de nadruk het nut en de noodzaak van het onderhoud, de werking en het zorgvuldig gebruik van de toegepaste machines. Ook specifieke handmatige werkzaamheden en onderhoud van sporttechnische voorzieningen komen aan bod.
 
Onderhoud Golfbaan - praktijk
De praktijk leert u door te doen, maar ook door kritische te kijken wat u doet, waarom en hoe. Aan de hand van praktijkopdrachten oefent u in de eigen werkomgeving het onderhoud van de spelonderdelen en sporttechnische voorzieningen. Een praktijkbegeleider van uw eigen bedrijf of golfbaan ondersteunt u daarbij. Als alle opdrachten zijn afgerond en u en uw praktijkbegeleider vinden dat u er klaar voor bent, dan maakt u een afspraak voor beoordeling van uw vaardigheden in het werk voor het certificaat ‘Onderhoud Golfbaan – praktijk’.
 
Grasveldkunde - basis
Een duurzaam gezonde en structureel goed bespeelbare grasmat vereist inzicht in wat er in de plant, de grasmat en de bodem gebeurt. De grassoorten, onkruiden, beworteling, de toplaag en soms ziekten vertellen hoe een green of tee ervoor staat. In deze cursus leert u een ‘grasmat lezen’ leert u bepalen welk onderhoud zinvol of noodzakelijk is en krijgt u meer grip op bemesting en beregening. Het programma vormt op uitvoeringsniveau de basis voor Integrated Turfgrass Management.
 
Grasveldkunde
Een pittige verdieping van uw kennis over golf- en sportgrassen, grasveldecologie, toegepaste bodemkunde, waterhuishouding en bemesting. Grasveldkunde is een belangrijke component van Integrated Turfgras Management, waarmee u invulling kunt geven aan de Green Deal Sportvelden.
Door eigen profielonderzoek, veldmetingen en het lezen van technische en chemische analyserapporten leert u gestructureerd naar de bodem te kijken en krijgt u meer inzicht in de natuurlijke bodemprocessen. Aan de hand van waarnemingen, kengetallen, tabellen en grafieken brengt u de kwaliteit van de groeiplaats in kaart en beredeneert en berekent u welke cultuurtechnische verbeteringen mogelijk en uitvoerbaar zijn. Door zelf een bemestingsplan op te stellen en door te rekenen krijgt u u meer grip op groei en vitaliteit van uw gras.
 
De cursus Grasveldkunde wordt in Nederland verzorgd voor gemengde groepen vanuit sport en golf. In Vlaanderen wordt de cursus aangeboden in samenwerking met de GAB en VVG en is dan specifiek gericht op de golfbaan.
 
Maatwerk
Praktijkcentrum Sport & Golf verzorgt veel in company cursussen. Meestal is hierbij sprake van maatwerk, waarvoor bestaande programma’s uit het overzicht ’korte cursussen’ worden aangepast of gecombineerd. Bijvoorbeeld de cursussen gericht op de Green Deal Sportvelden, zoals die voor enkele aannemers en gemeenten werden verzorgd. Een speciaal ontwikkeld programma was bijvoorbeeld de  ‘velddag bodemkunde’ waarin het ontstaan en de eigenschappen van de bodem op een golfbaan werden belicht.
Voor informatie en overleg over maatwerk neemt u het beste contact op via Info@pcsportengolf.nl .