Informatie Dutch Turfgrass Research Foundation – nieuwsbrief mei 2015

Informatie Dutch Turfgrass Research Foundation – nieuwsbrief mei 2015

ENQUETE SPEELKWALITEIT IN RELATIE TOT DUURZAAM BEHEER AFGEROND
In de afgelopen periode zijn zo veel mogelijk stakeholders betrokken bij de enquête ‘Speelkwaliteit in relatie tot duurzaam beheer golfbanen en sportvelden’. De resultaten van zowel deze enquête als de daarna gehouden interviews en workshop zijn door studenten van de WUR uitgewerkt in het rapport ‘Making Science Relevant: New research and networks in Turfgrass’. Daarin zijn o.a. waardevolle adviezen opgenomen op het gebied van Integrated Turfgrass Management (ITM) en de communicatie met de stakeholders. Ten slotte zijn er ook adviezen uitgebracht voor de komende GreenDeal Sportvelden. De enquête en het eindrapport zijn tot stand gekomen met input van met name de professionals uit de praktijk, de WUR, de HAS, het bedrijfsleven en adviseurs. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in (delen) van dit rapport, kan het rapport worden opgevraagd bij de back-office. Een goede ontwikkeling is dat de KNVB heeft toegezegd de enquête ook onder haar leden te verspreiden, daar de belangen van beide sporten veelal gezamenlijk zijn. Dit is de link naar de enquête.

________________________________________

VOORTGANG INVULLING BUITENGEWONE LEERSTOEL

Recentelijk heeft tot onze spijt de kandidaat voor de leerstoel Turfgrass Ecology zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. Dit zorgt voor vertraging in het starten van de leerstoel, die zich vooral zal richten op wetenschappelijk onderzoek om de transitie naar chemie-vrij beheer te ondersteunen. Om de tussentijdse periode te overbruggen, is er met de WUR een oplossing gevonden middels een tweesporenbeleid. Naast de zoektocht voor de vervulling van de buitengewone leerstoel op lange termijn, zullen professoren Paul Struik en Coen Ritsema met steun van de DTRF projecten starten. Daarbij is de aandacht gericht op onderzoeksprojecten afkomstig uit de resultaten van de enquête, onderzoek van de studenten en de GreenDeal Sportvelden. De eerste projecten hierin zijn:

Richtlijnen voor een chemie-vrij sportgrasveldbeheer
Binnenkort start een projectgroep met vertegenwoordigers uit de WUR, de HAS, het bedrijfsleven, adviseurs en deskundigen uit de praktijk. De projectgroep stelt richtlijnen op om zo mogelijk bestaande preventieve en bestrijdingsmaatregelen te vertalen naar een algemeen ontwerp voor chemie-vrij sportgrasveldbeheer. Daarbij komt zij ook met innovatievoorstellen.

Probleemanalyse naar de knelpunten over het gebruik van pesticiden
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door masterstudenten van de WUR, waarbij alle stakeholders worden betrokken om zo een goed inzicht te krijgen waar de knelpunten liggen.

Ontwikkeling nationaal en internationaal onderzoeksnetwerk
De DTRF heeft met de Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) en de Sports Turf Research Institute (STRI) afgesproken een protocol te ontwikkelen voor informatie-uitwisseling en -afstemming alsmede mogelijke samenwerking. Daarbij gaat het vooral om actuele onderzoeksthema’s en projecten. Doel is optimaal gebruik te maken van de beschikbare onderzoekscapaciteiten, het delen van kennis en ervaring. En niet te vergeten het verhogen van de effectiviteit.

________________________________________

NGF STELT AGRONOOM AAN

Per 1 mei 2015 is Niels Dokkuma als agronoom in dienst getreden bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Zijn taak wordt onder andere het ondersteunen van beheerders in de transitie naar chemievrij beheer van golfbanen, mede in het kader van de Green Deal Sportvelden. Niels studeerde af aan de HAS Den Bosch en The Pennsylvania State University en heeft nationale en internationale ervaring op het gebied van turfgrass management. Onderdeel van zijn functie is het hoofdredacteurschap van de DTRF nieuwsbrief. Daarnaast zal hij zich in nauw overleg met de WUR toeleggen op het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar Best Practices voor beheerders van golfbanen. Niels is bereikbaar via n.dokkuma@ngf.nl en 06-44166717.

________________________________________

WEBSITE TURFGRASS-SCIENCES GAAT MAANDELIJKS NIEUWSBRIEF UITGEVEN

De website turfgrass-sciences.com wordt proactief. Elke maand ontvangt men voortaan informatie over de DTRF, nieuwe artikelen en op de praktijk gerichte onderzoeksresultaten in het vakgebied van turfgrass management.

Wilt u zich aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail
naar info@turfgrass-sciences.com.