Het coronavirus en golf – berichtgeving 21 april 2020 (NGF, NVG, NGA en PGA Holland)

Dit is een gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland.
Laatste update: 21 april, 20.30 uur.

Beperkende maatregelen tot en met 19 mei
Premier Mark Rutte heeft op 21 april een klein aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Wat betreft sport wordt alleen het beleid voor kinderen en topsporters versoepeld. Topsporters kunnen vanaf 29 april op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij anderhalve meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april weer onder begeleiding samen sporten zonder dat zij de anderhalvemeterregel in acht hoeven te nemen. Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen ook samen sporten, maar moeten daarbij wel anderhalve meter afstand houden. Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan en ook moeten de douchefaciliteiten gesloten blijven. Er wordt nader bekendgemaakt welke faciliteiten nog meer gesloten moeten blijven. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.
Het sportbeleid voor volwassenen anders dan topsporters is verlengd tot en met 19 mei. Een week van tevoren zal het kabinet bekend maken of bepaalde coronamaatregelen gehandhaafd of versoepeld zullen worden.

De NGF, PGA Holland, NGA en NVG bestuderen nu wat de gewijzigde maatregelen betekenen voor de golfsport. Wij zullen je zo snel als mogelijk informeren over onze richting en onze stappen. Onze focus is hierop voor de volle honderd procent gericht en zodra het kan actualiseren we dit bericht. Zoals bekend heeft de Golfalliantie op 16 april een protocol ingeleverd voor een gefaseerde opening van de golfsport voor iedereen (lees hierover meer verderop in dit bericht). We bekijken nog steeds alle mogelijkheden op dit gebied en gaan opnieuw in gesprek met onder andere NOC*NSF en het Ministerie van VWS.

Wat doen de NGF, NVG, NGA en PGA Holland achter de schermen?
Een groot aantal golfers en golfbanen heeft ons na 15 maart gevraagd een uitzondering te bedingen bij de overheid, omdat wij anders zijn dan andere sporten. We begrepen deze vraag. Maar zolang het aantal besmettingen en sterfgevallen niet structureel daalde, was het niet opportuun om een gecontroleerde openstelling aan te vragen.

We zaten en zitten echter niet stil. Er worden op de achtergrond voortdurend gesprekken gevoerd met relevante overheids- en sportinstanties en er zijn plannen gemaakt voor verschillende scenario’s.

Op basis van de ontwikkelingen heeft golf samen met een aantal andere buitensporten een protocol opgesteld voor een gefaseerde herstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders dit protocol aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten. Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Paardensport, fitness, klimsport, zwemsport, squash en golf zijn de sporten die zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten. Lees meer, en het protocol, in dit bericht.

Een gereguleerde openstelling van golfbanen maakt alleen kans als de trends in ziekenhuisopnames een blijvend dalende lijn laten zien. Daar hebben we zelf een grote invloed op en daarom is het belangrijk dat we alle maatregelen van het RIVM en de overheid strikt blijven opvolgen.

Bijeenkomsten
Het op 23 maart afgekondigde evenementenverbod is verlengd: tot 1 september zijn alle bijeenkomsten en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht verboden, ook als het om minder dan honderd mensen gaat.

De golfsport vraagt om solidariteit
Voor informatie over de financiële gevolgen voor clubs en financiële regelingen van de overheid verwijzen we naar de FAQ voor clubs en banen.

Als golfsport doen wij een beroep op ieders solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via GOLF.NL: “De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen opengaan, weer kan golfen.”

Onderhoud golfbanen
Wij berichten in een apart artikel over de coronacrisis en onderhoud van golfbanen: ngf.nl/coronaonderhoud.

Noodverordening
De overheid heeft sportclubs opgelegd om de deuren te sluiten omdat er bij sportactiviteiten (veel) mensen dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, kan de ziekte worden ingedamd.

De sluiting van golfbanen is vastgelegd in noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s die Nederland telt. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes de maatregelen kunnen handhaven: zodat er kan worden opgetreden bij overtredingen van een van de maatregelen. Politie en gemeenten kunnen boetes opleggen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. In de noodverordening wordt de sluiting van sportclubs als volgt verwoord: “Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.” Een interpretatie van de noodverordening dat een golfbaan niet onder dit verbod valt, is niet juist gebleken. Na overleg tussen de veiligheidsregio’s is bepaald dat ook golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en medio maart zijn er op last van de plaatselijke veiligheidsregio’s alsnog banen gesloten.

De Vereniging van Sport en Gemeenten zegt dat het verbod ook geldt voor semi-openbaar toegankelijke golfbanen: “Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen, sportaccommodaties en sportvelden zijn gesloten tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat er dus geen golf gespeeld mag worden. Voor zover een terrein niet volledig als sportinrichting of sportveld is aangewezen, is het uitgangspunt dat het openbare gedeelte niet gesloten is op basis van de noodverordening. Dat betreft dan veelal een wandel- en/of fietspad en niet het gedeelte waarop golf gespeeld wordt. In dat geval mag er dus geen golf gespeeld worden.”

De NGF, NVG, PGA Holland en NGA zijn van mening dat het opvolgen van de maatregelen niet negatief gemotiveerd moet zijn: “We doen het omdat het moet”. In deze crisis mag een intrinsieke motivatie verwacht worden van golfclubs, -banen en golfers: “We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.” Echter bekijken we nu wel de mogelijkheden om golf te heropenen onder strikte voorwaarden.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs, -banen en golfers maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld.